BİRİMLERİMİZ


Kalite Güvence Sistemi (KGS) Birimi

  • Dr. Öğretim Üyesi Yavuz KORMAZYÜREK
  • Öğr. Gör. Başak ÖNCEL

Tanımı :Birimin görevleri TORUZEM bünyesinde yürütülen faaliyetlerin planlaması, uygulaması, kontrol ve önlemlerin alınmasına yönelik faaliyetleri güvence altına alınmasına yönelik eğitim-öğretim Ar-Ge ve Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında yeni mekanizmalar geliştirmek, faaliyetler sonucu elde edilen bulguları sistematik olarak izlemek ve paydaşları ile birlikte değerlendirerek önlemler almak, her yıl merkezin Birim İç değerlendirme Raporunu (BİDR) hazırlamak olarak özetlenebilir.

Ders Materyali Geliştirme Birimi

  • Ög. Görevlisi Simay AVSEVEN
  • Ög. Görevlisi Meltem AKYÜREK

Tanımı : Birimin amacı, TORUZEM bünyesinde uzaktan eğitim ile verilen ders veya diğer eğitimlerin etkin bir şekilde verilmesi amacıyla gerekli ders materyallerin hazırlanmasında akademik veya eğitici olarak görev yapan personele destek olmak üzere gerekli çalışmalar yapmak, eğitim ve atölye çalışmaları düzenlemek, gerekli teknik donanım, araç-gereç ve diğer alet-ekipmanlar konusunda araştırmalar yapmak ve bunların merkezin faaliyetlerine aktarmak olarak özetlenebilir.

Ar-Ge/Toplumsal Katkı Birimi:

  • Dr. Öğ. Üyesi Deniz YALÇINKAYA
  • Arş. Gör. Rıdvan SÖYÜ

Tanımı : Birimin amacı, Uzaktan eğitim konusunda üniversitemiz akademik personel, öğrenciler, mezunlar veya diğer kişi ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde Ar-Ge çalışmalarını yapmak üzere gerekli girişimlerde bulunmak, Ar-Ge faaliyetleri için iç ve dış destekleri duyurmak, diğer UZEM ve benzeri kurum veya kuruluşlarıyla ile üniversite içi veya dışı birimler ve STK ile işbirliği içerisinde ortak proje, yayın, kongre veya sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek, bilimsel dergi veya diğer yayınların duyurulması veya çıkarılması gibi faaliyetler olarak düzenlenebilir.

Teknik Destek Birimi

  • Tuğçe BÜYÜKDAĞ
  • Fatıma YILMAZLAR

Tanımı : Birimin amacı, TORUZEM bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan dijital veya teknik araç-gereçlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde her türlü tedbiri almak, akademik birimler ile etkileşimli olarak ortaya çıkabilecek sorunlara çözümler sunmak, geribildirimler konusunda her türlü teknik altyapının oluşturulması, raporlandırılması ve verilerin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde güvenlik tedbirlerinin alınması gibi faaliyetlerde bulunmak olarak özetlenebilir.